SDG 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนโยบายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม (กลุ่มนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ และนักเรียนไร้สัญชาติ) และต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
    2. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ครอบคลุมมิติการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Upskill – Reskill)
    3. สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน และนิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น

Read More

แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ

ได้เวลาอัปสกิล แนะนำคอร์สเรียนฟรี การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ | Mascot Design and 3D Printing จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบสามมิติ การสร้างภาพจำลอง และโมเดลสามมิติด้วย

Read More

คณาจารย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ิ

Read More

ม.นเรศวร กระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)

NU SciPark จัด Research to Market : R2M ครั้งที่ 11 เฟ้นหา 3 ทีมสุดต๊าช เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาค

Read More

พัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ไอเดียสร้างรายได้จากวิดีโอ” ณ ห้อง

Read More

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง”

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร ชื่อผลงาน: 5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง1. ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร3. หอในมหาวิทยาลัยนเรศวร4. อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร5. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นอกจาก 5

Read More

NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทนิสิต ชื่อผลงาน NU-SDGs เพราะความยั่งยืนคือความสุขของชีวิต เรื่องย่อ เรื่องราวของนิสิตคนหนึ่ง ที่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องราวสุขหรือทุกข์ แต่ทำให้นิสิตคนนี้

Read More

ม.นเรศวร เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent มาถึงแล้ว

CITCOMS ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ฟรี!!!!

Read More

การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง "การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ" ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5