SDG 1

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ เน้นการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยมีนโยบายด้านการลดความยากจน (No Poverty) ดังนี้ 
    1. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้หลุดพ้นความยากจนในทุกมิติ
    2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่
    3. สร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

SDG 1 การลดความยากจน

ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน

รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบทุกข้อ)1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1

Read More

ม.นเรศวร จัดปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 - 12.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566 ผ่าu

Read More

สัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติ SOFT POWER: THE CULTURAL DIPOMACY

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ดำเนินการจัดสัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติด้าน อารยธรรมศึกษา ภายใต้หัวข้อ SOFT POWER: THE

Read More

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

NU Scipark ขอปรบมือดังๆให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ทีมชนะเลิศเตรียมลุยแข่งระดับประเทศต่อไป วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

Read More

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ และ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ในการติดตามและประเมินการทํางานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

Read More

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล" โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Read More

ชมรมศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท จากการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยคุณจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ

Read More

ม.นเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน“เกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023”

วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานงานเกษตรนเรศวรในปีนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่จัดมา โดยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับเอ็กซ์โป เน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรและนักวิชาการ

Read More

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุน ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนหนังสือจากบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และยังต้องการทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพิ่มเติม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5