SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ม.นเรศวร จัดใหญ่ MED NU Health Expo “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival: Creating a Healthier Society 18-20 มกราคม 2567 นี้ งานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ

Read More

คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

Read More

กีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566 ทางสโมสรนิสิตและฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต (กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กิจกรรม การแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้องและนิสิตแต่ละสาขาได้พบปะและรู้จักกันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม

Read More

หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน ออกพื้นที่บริการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 21-23 ก.พ. 2566 จำนวนทั้งหมด 34 ราย ณ รพ.สต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื่องด้วยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก พบปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปาก

Read More

ม.นเรศวร ให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “ รักในวัยเรียนและเพศศึกษา ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมประชุมสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “รักในวัยเรียนและเพศศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมในเรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตในช่วงวัยรุ่น ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน

Read More

Healthy baby and Happy mom “เพราะ ลูก คือ ของขวัญพิเศษ ของพ่อแม่ และครอบครัว”

Healthy baby and Happy mom "เพราะ ลูก คือ ของขวัญพิเศษ ของพ่อแม่ และครอบครัว" รพ.มน. ให้บริการฝากครรภ์ คุณภาพ คลอดบุตรและพักฟื้นต่อเนื่องจนถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Read More

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก ในขากรรไกรล่าง

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด "รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก ในขากรรไกรล่าง" โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ1.

Read More

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการกล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated

Read More

ม.นเรศวร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำตัวแทนนักกีฬาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5