SDG 16

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีนโยบายด้านสันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions) ดังนี้
    1. มีมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
    2. ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    3. สร้างความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การป้องอาชญากรรมและการทุจริตในทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 16 สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง

ม.นเรศวร เสริมความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัด โครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” แก่ ผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้นของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก

Read More

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ พบประชาคม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 2303

Read More

ม.นเรศวร ร่วมหารือจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด)

ม.นเรศวร ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบ “ผู้บริหารพบภาควิชา”

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาไทย ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Read More

ม.นเรศวร เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพฯ สิทธิทางประชาธิปไตย

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) ด้วยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้โครงการเสียงของเราทางเลือกของเรา : พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสหภาพยุโรป (EU) กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่

Read More

ม.นเรศวร จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ” และ “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา

Read More

ม.นเรศวร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

Read More

ม.นเรศวร ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 360 คน

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Peace

SDG16