ม.นเรศวร จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ” และ “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร