SDG 14

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life Below Water) ดังนี้
    1. มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดมลพิษทางทะเล เพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์สวยงาม
    2. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลอย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและการบริหารจัดการในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

SDG 14 ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร

นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลการวิจัยด้วยผลงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ #ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศไทย”

Read More

ออกพื้นที่สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรกับทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

เล่าประสบการณ์….การฝึกงานสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าประสบการณ์ที่ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

Read More

ประกวดปลากัดนเรศวร (NU Siamese Fighting Fish Competition)

ขอเชิญชวนร่วมการประกวดปลากัดนเรศวร (NU Siamese Fighting Fish Competition) ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น

Read More

ลดปริมาณขยะจากท้องทะเล สู่นวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน “Upcycle Army Vest”

มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนานวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน "Upcycle Army Vest" ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการขยะ จังหวัดกระบี่ จากขยะพลาสติกเหลือใช้และขยะจากท้องทะเล ภายใต้โครงการวิจัย “การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมจากขยะพลาสติกในชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนทุนวิจัยแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

Read More

เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล “ผลงาน Infographic การถ่ายทอดความรู้ของนิสิต”

เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับช่วงเวลาหาประสบการณ์ทำงานของนิสิตขณะเป็นนักศึกษาฝึกงาน โดยตั้งโจทย์ให้นิสิตออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)เพื่อถ่ายทอดความรู้ “เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล” จากประสบการณ์ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ผลงาน Infographic ของนิสิตรายวิชาฝึกงาน 2

Read More

เยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 52 คนได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยการปล่อยลูกปูม้าระยะแรกฟักลงสู่ทะเลและการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

Read More

ศึกษาดูงานบริเวณชุมชนประแส โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง

ศึกษาดูงานบริเวณชุมชนประแส-ฟาร์มเลี้ยงกุ้งเอกชน-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยอง-เยี่ยมชมวิถีชุมชนปากน้ำประแส-ศึกษาดูงานระบบนิเวศป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ขอขอบคุณทุกสถานที่ ที่ให้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เข้าไปศึกษาดูงาน และดูแลเป็นอย่างดี (ชาวบ้านที่นี่น่ารัก อัธยาศัยดี) โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง วันที่ 5-7 เมษายน 2566 ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง

Read More

ศึกษาดูงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศึกษาดูงาน

วันที่ 5-7 เมษายน 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และมีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ ที่มา:

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15