เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล “ผลงาน Infographic การถ่ายทอดความรู้ของนิสิต”

🦀เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล🦀

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับช่วงเวลาหาประสบการณ์ทำงานของนิสิตขณะเป็นนักศึกษาฝึกงาน โดยตั้งโจทย์ให้นิสิตออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)เพื่อถ่ายทอดความรู้ “เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล” จากประสบการณ์ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

ผลงาน Infographic ของนิสิตรายวิชาฝึกงาน 2 ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำการวิจัยเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เกิด องค์ความรู้ใหม่ๆ
  • นิสิตได้จัดการศึกษาให้มีการฝึกงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์ จากภายนอก และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้นิสิตตามที่ตนถนัด หรือสนใจ
  • มีการบริการวิชาการ การจัดนิทรรศการร่วมกับภาครัฐและเอกชน การจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการร่วมการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงต่อไป

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร