SDG 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนโยบายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนทุกกลุ่ม (กลุ่มนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ และนักเรียนไร้สัญชาติ) และต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
    2. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ครอบคลุมมิติการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Upskill – Reskill)
    3. สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน

รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบทุกข้อ)1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1

Read More

เรียนรู้ทักษะพร้อมทำงานกับ Samart Skills

ผู้สมัคร Samart Skills จะได้รับ e-Mail แจ้ง Link เข้าเรียนจาก coursera.org ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2566 ศึกษาขั้นตอนการเข้าเรียนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Fq6ckupGqC4

Read More

ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม สร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนำชมลูกค้าและพนักงาน บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน

Read More

NULIFE เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี และขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยภาคเรียนที่ 2/2566 เรียนร่วมกับนิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นเรียนปกติในเวลาราชการ ทั้งหมด 82 รายวิชา ผ่านระบบ NULife

Read More

ให้ความรู้และสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณาจารย์ บุคลากรหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

Read More

สู่การเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการในอนาคต กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ และน่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สู่การเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการในอนาคต กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ และน่าสนใจ นิสิตลงทะเบียนเรียน รายวิชา 251200 “นวัตกรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ที่ www.reg.nu.ac.th

Read More

“ฝึกทักษะการทำ D.I.Y. กระเป๋าผ้า จากกางเกงยีนส์ตัวเก่า”

เปลี่ยนของเก่า ๆ เอากลับมาสร้างประโยชน์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read More

ม.นเรศวร จัดปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 - 12.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566 ผ่าu

Read More

แนะหลักสูตรระยะสั้น : การเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดหลักสูตรระยะสั้น : การเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ - ฝึกปฏิบัติการทำกาแฟกับมืออาชีพ- เข้าใจรูปแบบของธุรกิจร้านกาแฟ- เทคนิคการเปิดร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ- การออกแบบร้านกาแฟเพื่อสร้างความดึงดูด- การวางตำแหน่งแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาด- พร้อมทริป พิเศษ “เขาค้อ”

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5