ให้ความรู้และสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณาจารย์ บุคลากรหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การให้ความรู้และสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ ให้แก่ คณะครู นักเรียน และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลหนองตูม” งานบริการวิชาการในครั้งนี้จัดร่วมกับ กิจกรรมค่ายวิทย์แพทย์อาสา โดย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร