SDG 12

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ดังนี้
    1. มีระบบการบริหารจัดการ การวัดปริมาณขยะและขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางลดปริมาณขยะ และทำให้เกิดการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่
    2. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

SDG 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน

“ฝึกทักษะการทำ D.I.Y. กระเป๋าผ้า จากกางเกงยีนส์ตัวเก่า”

เปลี่ยนของเก่า ๆ เอากลับมาสร้างประโยชน์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read More

ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน”

โครงการ ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม "ขยะทำเงิน" รายวิชา 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566 เวลา 13.00

Read More

ร่วมเรียนรู้กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, นางนพมาศ อ่ำอำไพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และ

Read More

ถุงยาพา smile ลดการใช้ถุงใส่ยาที่ทำจากพลาสติก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอชื่นชมสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมทันตะอาสาสานฝัน: ถุงยาพา smile ในวันที่ 18-22 กันยายน 2566 โดยที่นิสิตทันตแพทย์ ทุกชั้นปี ตั้งใจใช้ทักษะฝีมือในการวาดและระบายสีถุงผ้า เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

Read More

Art Therapy for Upcycling and Relaxing Exhibition

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุรีไซเคิล “Art Therapy for Upcycling and Relaxing” โดยชมรม NU Zero Waste และคณาจารย์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ

Read More

ม.นเรศวร ขนย้ายและส่งกำจัดของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 บุคลากรกองอาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญได้ทำการขนย้ายและส่งกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหน่วยงานทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ส่งของเสียอันตรายมากำจัดในปีงบประมาณนี้

Read More

ม.นเรศวร ต่อยอดสร้างเตาอบชีวมวล เพื่อนำมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและนำไปบำรุงรักษาไม้ดอก

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการใช้งานเตาอบชีวมวล เพื่อนำถ่านที่ได้จากการอบมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและนำไปบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5

Read More

จิตอาสาแยกขยะในหอพัก เปลี่ยนมาเป็นกาแฟฟรี!!

จากกิจกรรมจิตอาสาแยกขยะในหอพัก เปลี่ยนมาเป็นกาแฟฟรีสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ คืนนี้มีกาแฟกับชามะนาวค่ะ เจอกัน 2 ทุ่มเหมือนเดิม ที่ป้อมยามหอใน อย่าลืมนำแก้วมาใส่ด้วยนะคะ ที่มา: หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Dorm

Read More

ให้ความรู้การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง” ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ วัดยางเอน ให้แก่ อสม.

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15