ให้ความรู้การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง” ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ วัดยางเอน ให้แก่ อสม. อถร. และผู้ที่สนใจในตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมายได้ตอบแบบสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน (ขยะ อากาศ น้ำเสีย) เป็นอันดับหนึ่ง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการจัดการขยะต้นทาง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภา โสรัตน์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนและช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆ จำนวน 4 สถานที่ ได้แก่ วัดยางเอน โรงเรียนวัดยางเอน ประชานุเคราะห์) บ้านสวน และสถานประกอบการขนาดเล็ก

ที่มา: คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร