SDG 7

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยมีนโยบายด้านพลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้ (Affordable and Clean Energy) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    2. ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เน้นการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

SDG 7 พลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้

ม.นเรศวร ส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงาน ”ประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ โดยมี รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต และ ดร.วิสุทธิ์

Read More

อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการศึกษาเรื่อง การปลูกพืชร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และ รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการศึกษาเรื่อง การปลูกพืชร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย (Agrivoltaics in Thailand) โดยทาง

Read More

ม.นเรศวร จัดประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพฯ การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงาน ”ประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่ปรึกษา SGtech

Read More

NU SDGs No.7 เราทำได้ ทุกคนทำได้

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ทั้งในด้านการปฏิบัติ และการวิจัยค้นคว้า ช่วยให้บรรลุวาระการพัฒนา ปี 2030 และช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ที่มา: www.facebook.com/AusudayuHD

Read More

ม.นเรศวร ให้ความรู้การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop

วันที่ 4 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายวิกานต์

Read More

ม.นเรศวร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับคณะครู โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน

Read More

ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรือนเพาะปลูกพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านการจัดการพลังงานและพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Read More

การอยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

ดร.บงกช ประสิทธิ์ นักวิจัย SGtech ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายการ Good Affternoon เรื่อง การอยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน รายการ Good Affternoon ออกอากาศ วันจันทร์

Read More

แบบสอบถาม “ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์”

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ กรอกแบบสอบถาม "ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์" ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ - โดยสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดในรูป หรือคลิกลิ้ง https://forms.office.com/r/NXCz2rWeAnที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11