เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

รศ.ดร.ศักดา สมกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ SEPCON SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิขาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี SGtech เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมกับ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

– รศ.ดร.ศักดา สมกุล บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบ และพัฒนาระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยทางด้านระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”

– อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา บรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (Hardware-in-the-Loop) ในงานทดสอบผลิตภัณฑ์”

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร