ม.นเรศวร ส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงาน ”ประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ โดยมี รศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต และ ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ทีมที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากร และดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการศึกษาเรื่อง การปลูกพืชร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และ รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการศึกษาเรื่อง การปลูกพืชร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย (Agrivoltaics in Thailand) โดยทาง SGtech เป็นหนึ่งในคณะวิจัยของการศึกษานี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai-German Energy Dialogue (TGED) ของ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานครฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพฯ การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) ได้จัดงาน ”ประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่ปรึกษา SGtech สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU SDGs No.7 เราทำได้ ทุกคนทำได้

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ทั้งในด้านการปฏิบัติ และการวิจัยค้นคว้า ช่วยให้บรรลุวาระการพัฒนา ปี 2030 และช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ที่มา: www.facebook.com/AusudayuHD

ม.นเรศวร ให้ความรู้การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop

วันที่ 4 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายวิกานต์ วันสูงเนิน หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ จาก รร.ผดุงราษฏร์ จ.พิษณุโลก เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับคณะครู โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองอาคารสถานที่ให้การต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 62 คน

ในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า” สาธิตการทำงานของรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ณ สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรือนเพาะปลูกพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านการจัดการพลังงานและพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในพิธีลงนาม ฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณซาเมียร์ ยามดักนี กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด และคณะผู้แทน จากบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ฯ ในครั้งนี้ โดยพิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหามนตรี ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวร ในอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

ดร.บงกช ประสิทธิ์ นักวิจัย SGtech ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายการ Good Affternoon เรื่อง การอยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

รายการ Good Affternoon ออกอากาศ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.
ที่มา: nuradio

แบบสอบถาม “ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์”

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ กรอกแบบสอบถาม “ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ

– โดยสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดในรูป หรือคลิกลิ้ง https://forms.office.com/r/NXCz2rWeAn
ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ กับพลังงานทดแทนสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน : นโยบาย การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา การปฏิบัติ และการควบคุม” จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) [IEEE Power & Energy Society (Thailand)]

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin