NU SDGs No.7 เราทำได้ ทุกคนทำได้

มหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ทั้งในด้านการปฏิบัติ และการวิจัยค้นคว้า ช่วยให้บรรลุวาระการพัฒนา ปี 2030 และช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ที่มา: www.facebook.com/AusudayuHD