SDG 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และหลักสุขาภิบาลอาหาร
    2. ร่วมลดปริมาณขยะจากการบริโภค (Food Waste) และมีระบบการจัดการขยะจากการอุปโภคและการบริโภคเหลือทิ้งอย่างเหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรก่อให้เกิดระบบการผลิตอย่างยั่งยืน

SDG 2 การขจัดความหิวโหย

ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition 2023

ผลงาน “ISO-PAUSE, soft creamy tempeh” จากคณะเกษตรฯ ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition

Read More

ม.นเรศวร จัดโครงการสุขาภิบาลศูนย์อาหารและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1

กิจกรรมเป็นการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในกำกับของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจาก NU Square และ NU Canteen รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ร้านค้า แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้า NU Square จำนวน

Read More

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

NU SciPark โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Food Innopolis@NU) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช. PADTHAI Social Enterprise รุ่นที่ 3

Read More

NU PLAYGROUND EVENT

มาเดิน งาน ต้ม ตำ ยำ แซ่บ >>>ฟินกับ กิจกรรมในงาน มีวงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงบนเวทีมากมาย เดินชิมอิ่มอร่อย กับความแซ่บของอาหารจากบูธร้านค้าหลากหลายสไตล์เลยนะ เหลือวันพุธอีก1 วัน #มาเถอะนะอยากเจอ

Read More

ข้าวกล้องหอมประทุม ผลิตภัณฑ์จากวิชชาลัยข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ข้าวกล้องหอมประทุม” ผลิตภัณฑ์จากวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร แหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการ ของนักเรียนนิสิตและประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ในการผลิตและแปรรูปข้าวแบบครบวงจร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และมีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดองค์ความรู้และการต่อยอดทางการวิจัยและการบริการวิชาการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มา: กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

สาธิต ม.นเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good

Read More

เรียนรู้วิถีเกษตรกร ในกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงทดลองวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

Read More

ม.นเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน“เกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023”

วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานงานเกษตรนเรศวรในปีนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่จัดมา โดยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับเอ็กซ์โป เน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรและนักวิชาการ

Read More

ม.นเรศวร เปิดวิชชาลัยข้าวและชาวนา เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปข้าวอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5