ข้าวกล้องหอมประทุม ผลิตภัณฑ์จากวิชชาลัยข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ข้าวกล้องหอมประทุม” ผลิตภัณฑ์จากวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการ ของนักเรียนนิสิตและประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ในการผลิตและแปรรูปข้าวแบบครบวงจร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และมีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดองค์ความรู้และการต่อยอดทางการวิจัยและการบริการวิชาการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร