ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition 2023

ผลงาน “ISO-PAUSE, soft creamy tempeh” จากคณะเกษตรฯ ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition 2023

ผลิตภัณฑ์ “ISO-PAUSE, soft creamy tempeh” ผลงานของนิสิตและ รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ ทองสุข หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition 2023 ประเภทบุคคลทั่วไป (General Public) ที่จัดขึ้นเมื่อที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การแข่งขัน ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition 2023 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงอาหาร ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on The Future of Future Food ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปเอเชีย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงของอาหารเพื่ออนาคต ซึ่งมุ่งเน้นขอบเขตอาหารในอนาคต ความปลอดภัยอาหารในอนาคต ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาสำหรับอาหารในอนาคต และแนวโน้มปัจจุบันและอนาคตของอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 400 คน และมีผู้นำเสนอผลงานมากถึงจำนวน 36 เรื่อง ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน โดยทีมจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจิรัชยา จัดพล นิสิตระดับปริญญาเอก นายวราเทพ บัวสุ่มและนางสาวกัลยรัตน์ บานแย้ม นิสิตระดับปริญญาโท นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ รักธัญญาการ นิสิตระดับปริญญาตรี รศ. ดร. ทิพวรรณ ทองสุข หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รศ. ดร. เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ISO-PUASE ผลิตภัณฑ์พร้อมทานจากเทมเป้ในรูปแบบ soft cream อุดมไปด้วยไอโซฟลาโวน (Isoflavones) ที่สามารถทำงานทดแทนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดย ISO-PAUSE เพียง 1 ซอง (25 g) มี Isoflavones เทียบเท่ากับน้ำเต้าหู้ 1 แก้ว หรือเต้าหู้ 2 ก้อน และมีส่วนผสมของแคลเซียมและวิตามิน D (50% Thai RDI) โดยทั้ง Isoflavones แคลเซียม และวิตามิน D เป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยพรีไบโอติกส์ (Prebiotic) จากธรรมชาติและสารอาหารต่างๆ ที่สามารถดูดซึมได้ง่ายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการหมักเทมเป้อีกด้วย

ISO-PAUSE เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก สามารถป้องกันโรคกระดูพรุนทดแทนการบริโภคยาฮอร์โมน แคลเซียมและวิตามินแบบเม็ดได้ มีรสโยเกิร์ตและรสช็อกโกแลต เหมาะสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผู้สูงอายุและผู้รักสุขภาพ Link : https://www.nu.ac.th/?p=36790

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดโครงการสุขาภิบาลศูนย์อาหารและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1

กิจกรรมเป็นการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในกำกับของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจาก NU Square และ NU Canteen รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ร้านค้า แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้า NU Square จำนวน 48 ร้านค้า และ ผู้ประกอบการร้านค้า NU Canteen จำนวน 32 ร้านค้า

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

โดยโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์และ รศ.ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ อาหารลดเค็ม/ หวาน และ หัวข้อ อาหารกับการป้องกันโรค เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมาย คือผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของผู้ประกอบการเช่นกัน จัดเมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

NU SciPark โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (Food Innopolis@NU) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับ Food Innopolis สวทช.

PADTHAI Social Enterprise รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว!! เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
>> สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรม เกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

[สิ่งที่ท่านจะได้รับ]
> การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร กว่า 10 ท่าน
> การถอดบทเรียนการพัฒนา ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
> โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุน ด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
> การสนับสนุนผู้ประกอบการ กิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการ แบบครบวงจร โดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย
> เข้าเป็นผู้ประกอบการ ในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

[สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้]
> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบ Social Enterprise
> ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจ ให้มีกลไกของ Social Enterprise
> ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

[กำหนดการโครงการ]
> เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566
> ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566
> ชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 16 – 22 ตุลาคม 2566
> ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม : 6 – 7 พฤศจิกายน 2566
> อบรมเชิงปฏิบัติการ : 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ > https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6
หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis ติดต่อผู้ดูแลโครงการ 094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU PLAYGROUND EVENT

มาเดิน งาน ต้ม ตำ ยำ แซ่บ >>>ฟินกับ กิจกรรมในงาน มีวงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงบนเวทีมากมาย เดินชิมอิ่มอร่อย กับความแซ่บของอาหารจากบูธร้านค้าหลากหลายสไตล์เลยนะ เหลือวันพุธอีก1 วัน #มาเถอะนะอยากเจอ 18 – 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ลาน Playground หน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ข้าวกล้องหอมประทุม ผลิตภัณฑ์จากวิชชาลัยข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ข้าวกล้องหอมประทุม” ผลิตภัณฑ์จากวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการ ของนักเรียนนิสิตและประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ในการผลิตและแปรรูปข้าวแบบครบวงจร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และมีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดองค์ความรู้และการต่อยอดทางการวิจัยและการบริการวิชาการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาธิต ม.นเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สำหรับโรงอาหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 จาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมกับรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียนรู้วิถีเกษตรกร ในกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงทดลองวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ และนายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรกรและวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเห็นถึงความสำคัญของการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การบริโภคอย่ารู้คุณค่า โดยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน“เกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023”

วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานงานเกษตรนเรศวรในปีนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่จัดมา โดยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับเอ็กซ์โป เน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรและนักวิชาการ และประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง ที่จะได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรจากนักวิชาการ เกษตรกรตัวอย่าง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาสู่การพัฒนาและต่อยอดด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีสิ่งที่น่าสนใจด้านต่าง ๆ ภายในงาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2718 หรือที่ https://www.naiexpo.agi.nu.ac.th

ม.นเรศวร เปิดวิชชาลัยข้าวและชาวนา เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปข้าวอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิดวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ

วิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านข้าว โดยมีจุดกำเนิดในรูปแบบกิจกรรม “วิชชาลัยชาวนา” ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดย ดร.ภาวัช วิจารัตน์ ดำเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและโภชนเภสัชสารในข้าว การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย และการจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่ชาวนา การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวสำหรับสอนนิสิตและเกษตรกร รวมทั้งการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านข้าว

อีกทั้ง วิชชาลัยข้าวและชาวนามหาวิทยาลัยนเรศวรสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก นายธวัช สิงห์เดช นายกองค์การบริหาส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลันเรศวร อาทิ สำนักงานอธิการบดี กองบริการวิชาการ กองอาคารสถานที่ และกองกลาง ที่จับมือทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการจัดตั้งวิชชาลัยข้าวและชาวนาแห่งนี้จนสำเร็จลุล่วงได้ดี

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ให้ความรู้และประโยชน์ของต้นไม้ในชุมชนสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี และ นายเกดิษฐ กว้างตระกูล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับตะขบ ที่โรงเรียนบ้านดงยาง อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก โดยคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป. 1 ถึง ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งทีม แข่งขันถาม-ตอบปัญหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกการทำงานเป็นทีม เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของตะขบซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์และมีจำนวนมากในชุมชน แต่มักถูกมองข้าม นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันปลูกต้นตะขบ ต้นแค และมะละกอในบริเวณโรงเรียนเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตต่อไป

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมนำร่องของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตะขบและพัฒนายุวนวัตกรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin