การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก โอบรับความหลากหลายและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคและประเทศ เพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง Environment Social และ Governance (ESG) ซึ่งครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร 17 เป้าหมาย

กิจกรรมด้านการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน

ม.นเรศวร จัดใหญ่ MED NU Health Expo “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival: Creating a Healthier Society 18-20 มกราคม 2567 นี้ งานมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ

Read More

ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน

รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบทุกข้อ)1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1

Read More

คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

Read More

กีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566 ทางสโมสรนิสิตและฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต (กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กิจกรรม การแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง ให้รุ่นพี่-รุ่นน้องและนิสิตแต่ละสาขาได้พบปะและรู้จักกันในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม

Read More

หน่วยใส่ฟันเทียมทันตกรรมพระราชทาน ออกพื้นที่บริการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 21-23 ก.พ. 2566 จำนวนทั้งหมด 34 ราย ณ รพ.สต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เนื่องด้วยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ตาก พบปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปาก

Read More

ม.นเรศวร จับมือ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงานเสวนา TWEA สัญจร “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงาน TWEA สัญจร ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

Read More

ม.นเรศวร ให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “ รักในวัยเรียนและเพศศึกษา ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมประชุมสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “รักในวัยเรียนและเพศศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมในเรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตในช่วงวัยรุ่น ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน

Read More

ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition 2023

ผลงาน “ISO-PAUSE, soft creamy tempeh” จากคณะเกษตรฯ ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที ASEAN-ASSET FIN-TU Product Development Competition

Read More

ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน

ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน โดยการนำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้ NU SciPark เปิดรับสมัครผู้สนใจ ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567คุณสมบัติของทีมนิสิต-

Read More