สาธิต ม.นเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สำหรับโรงอาหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 จาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมกับรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร