ม.นเรศวร ให้ความรู้และประโยชน์ของต้นไม้ในชุมชนสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี และ นายเกดิษฐ กว้างตระกูล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับตะขบ ที่โรงเรียนบ้านดงยาง อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก โดยคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป. 1 ถึง ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งทีม แข่งขันถาม-ตอบปัญหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกการทำงานเป็นทีม เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของตะขบซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์และมีจำนวนมากในชุมชน แต่มักถูกมองข้าม นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันปลูกต้นตะขบ ต้นแค และมะละกอในบริเวณโรงเรียนเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตต่อไป

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมนำร่องของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตะขบและพัฒนายุวนวัตกรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว