เรียนรู้วิถีเกษตรกร ในกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงทดลองวิชชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ และนายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้วิถีเกษตรกรและวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเห็นถึงความสำคัญของการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การบริโภคอย่ารู้คุณค่า โดยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร