ม.นเรศวร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

NU SciPark ออกบูธบริการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการควบคุมคุณภาพและการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

จัดงานโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร