ม.นเรศวร พัฒนาระบบแจ้งตำแหน่ง GPS ของรถไฟฟ้า

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผอ.กองอาคารสถานที่ คุณสิริกร ชูแก้ว ผอ.กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการแคร์คุณ ภญ.กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์ 111 จำกัดและหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาระบบแจ้งตำแหน่ง GPS ของรถไฟฟ้า (รถส้ม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างสูงสุดเพียงดาวโหลดและลงทะเบียนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันแคร์คุณ (CARE KOON)

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร