มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะเข้าศึกษาดูงานและจัดทำกรอบความร่วมมือด้าน Smart Village

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะเข้าศึกษาดูงานและจัดทำกรอบความร่วมมือด้าน Smart Village ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ SGtech ร่วมให้การต้อนรับ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร