Archives June 2022

ม.นเรศวร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาวิทยาลัยนเรศวรใสสะอาด” นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับงดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลััยของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ถึือปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ ข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการ/บุคลากร หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร ดังกล่าว คือ นางสาวรุจิระ เครือฟั่น สังกัดงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต หลังจากการมอบเกียรติบัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำอ่านสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของผู้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรทุกภาคส่วน เพื่อแสดงพลังของจังหวัดพิษณุโลกในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร

คูปองแจกนิสิต ใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มราคาถูก

ผู้ประกอบการ ศูนย์อาหาร NU Canteen และ NU Square ทำคูปองแจกนิสิต ใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าตั้งแต่ 10 – 20 บาท เพื่อต้อนรับนิสิตเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับ ศูนย์อาหาร Nu square จะมีการแจกอีกครั้ง วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Food Innovation เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการพื้นฐานด้านนวัตกรรม (Food Innovation) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food innopolis) สวทช. และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (FI@NU) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานโดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานส่วนขยายของเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยมีพันธะกิจร่วมกัน ในการบูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน และพัฒนารูปแบบการบริการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย

ในการนี้โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และ คุณพิพัฒน์ เช่งปุ้น ที่ปรึกษาฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร

สาธิต ม.นเรศวร เลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการรู้จักระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย กระบวนการเลือกตั้งได้จัดขึ้นอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเลือกตั้งฯ

ทั้งนี้ กระบวนการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้มาใช้สิทธิเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 336 คน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคเพื่อน้อง หมายเลข 2 ชนะการเลือกตั้งด้วยผลคะแนน 169 เสียง โดย เด็กหญิง กฤตญกร สุริวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนฯ และดำเนินการตามนโยบายของพรรค เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไป

ที่มา: เอดีดีนิวส์ – ADD News

ม.นเรศวร ฝึกทบทวน อผศ.มน.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง รอง หส.ผศ.พ.ล. ร่วมกันเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ประจำหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทบทวนความรู้ เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย ณ ลานจอดรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงนวัตกรรมฯ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงนวัตกรรมฯ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) “Graduate Studies and Personalized Education” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภานิสิต ม.นเรศวร ประกาศและแสดงจุดยืน “ไม่สนับสนุนกิจกรรม ระบบโซตัส”

สภานิสิตขอประกาศและแสดงจุดยืน “ไม่สนับสนุนกิจกรรม ระบบโซตัส” ยกเลิกกิจกรรมห้องเชียร์มติตั้งแต่ปีการศึกษา2564 เป็นต้นไป และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโซตัส(SOTUS) ทั้งกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของมวลนิสิตในรูปแบบต่างๆ

อ้างตาม : มติจากการประชุมร่วมกันระหว่างสภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย และเสนอเข้าเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564

โดยก่อนหน้านี้มีหน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาทยอยประกาศ ยกเลิกโซตัส รวมทั้งกิจกรรมที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้าที่มีองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (อบ.ก.), องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ที่ประกาศออกมาแล้ว

และล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็นหน่วยงานล่าสุดที่ออกมาระบุว่า สภานิสิตขอประกาศและแสดงจุดยืน ยกเลิกกิจกรรมห้องเชียร์ มติตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโซตัส (SOTUS) ทั้งกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของมวลนิสิตในรูปแบบต่างๆ

ที่มา: Matichon Online

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหอพักนิสิต และอาคารบริการ (อาคารขวัญเมือง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน) ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหอพักนิสิต และอาคารบริการ (อาคารขวัญเมือง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

การแต่งกายชุดนิสิตตามเพศสภาพคือการแสดงออกถึงเสรีภาพและความเสมอภาคขั้นพื้นฐาน

“การแต่งกายชุดนิสิตตามเพศสภาพคือการแสดงออกถึงเสรีภาพ
และความเสมอภาคขั้นพื้นฐานที่เราควรเคารพและเห็นคุณค่า
ของความหลากหลายที่สวยงาม ”

อาจารย์ต๊อก

ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin