ม.นเรศวร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาวิทยาลัยนเรศวรใสสะอาด” นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับงดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลััยของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ถึือปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร