ม.นเรศวร เสริมความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัด โครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” แก่ ผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้นของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล”และ “กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ พบประชาคม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับนิสิต พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ เรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมของนิสิต ในโอกาสนี้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์รได้มอบนโยบายให้นิสิตทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะ พร้อมให้แนวคิดเพื่อให้นิสิตได้ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องต่อ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ การนำไปใช้ประโยชน์ การต่อยอดและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม เพราะนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ เป็นความหวังของคณะในการพัฒนานิสิต เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมออกสู่สังคมต่อไป

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Humanities NU

ม.นเรศวร ร่วมหารือจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด)

ม.นเรศวร ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และคณะ เนื่องในโอกาสพบปะหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบ “ผู้บริหารพบภาควิชา”

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาไทย ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนภาควิชาภาษาไทยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพฯ สิทธิทางประชาธิปไตย

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

ด้วยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้โครงการเสียงของเราทางเลือกของเรา : พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสหภาพยุโรป (EU) กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อประเด็นสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเด็ก สิทธิในเด็กผู้หญิง และสิทธิพลเมืองที่พึงจะได้รับ 🧑‍⚖️

ทั้งนี้สำหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ภายใต้กรอบงบประมาณรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพลิ โล่บูติด ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: อาสายุวกาชาด ม.นเรศวร

ม.นเรศวร จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ” และ “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 360 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชากฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องปราบไตรจักร 43 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Live คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมให้ความรู้การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาทนายความภาค 6 จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในคดีอาญา ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อให้ความรู้กับทนายความที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตสภาทนายความภาค 6 และนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีคณะวิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย
1. นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
2. นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6
3. นายสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6
4. นายคมกฤษ มณีชัย กรรมการสภาทนายความภาค 6

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin