ม.นเรศวร เสริมความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัด โครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” แก่ ผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้นของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล”และ “กรณีตัวอย่างความผิดวินัยด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล” ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร