คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบ “ผู้บริหารพบภาควิชา”

วันที่ 8 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาไทย ภายใต้กิจกรรม “ผู้บริหารพบภาควิชา” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การบริการวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนภาควิชาภาษาไทยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร