ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ พบประชาคม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพบปะและประชุมหารือกับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับนิสิต พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ เรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมของนิสิต ในโอกาสนี้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์รได้มอบนโยบายให้นิสิตทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะ พร้อมให้แนวคิดเพื่อให้นิสิตได้ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องต่อ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ การนำไปใช้ประโยชน์ การต่อยอดและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม เพราะนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ เป็นความหวังของคณะในการพัฒนานิสิต เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมออกสู่สังคมต่อไป

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Humanities NU