Food Innovation เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการพื้นฐานด้านนวัตกรรม (Food Innovation) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food innopolis) สวทช. และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (FI@NU) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานโดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานส่วนขยายของเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยมีพันธะกิจร่วมกัน ในการบูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน และพัฒนารูปแบบการบริการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย

ในการนี้โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และ คุณพิพัฒน์ เช่งปุ้น ที่ปรึกษาฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร