ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีของโรงเรือนเพาะปลูกพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านการจัดการพลังงานและพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในพิธีลงนาม ฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณซาเมียร์ ยามดักนี กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด และคณะผู้แทน จากบริษัทพีเอสเอส อมาเรนโค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ฯ ในครั้งนี้ โดยพิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหามนตรี ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวร ในอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร