ม.นเรศวร จับมือ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงานเสวนา TWEA สัญจร “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) จัดงาน TWEA สัญจร ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมทำงานในโลกวิศวกรรมยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร , กรรมการผู้จัดการบริษัท Operational Energy Group และที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา เพื่อแนะแนวและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจนถึงเตรียมการวิศวกรรุ่นใหม่และนิสิตที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ซึ่งในงานนี้มีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะนักแสดงโนรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย

“โนรา” เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของคนภาคใต้ ที่มีความงดงามทั้งในเรื่องของการร่ายรำ การเล่นดนตรี และการขับร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง “โนรา” อีกทั้ง ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โนรา” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร สร้างความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการลงนามในบันทึกการตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding (MOU) กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และเทศบาลตำบลท่าทอง จำนวน 11 แห่ง ณ ห้องเทพรณรงค์ฤาไชย ชั้น 1 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรายนามหน่วยงานดังต่อไปนี้

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
3. โรงพยาบาลสุโขทัย
4. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
5. โรงพยาบาลพิจิตร
6. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
7. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
9. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
10. โรงพยาบาลพิษณุเวช
11. เทศบาลตำบลท่าทอง

โดย MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านวิชาการและการศึกษาวิจัย ด้านบริการวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรของทุกๆหน่วยงาน รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จับมือสร้างศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชทารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องนเรศวร 310 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานวิจัย ระหว่างบุคลากรของทั้งสองสถาบัน

และมี อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ผศ.ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้ง 2 คณะให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ผนึกกำลัง 10 หน่วยงาน นำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนาม ในกิจกรรม “พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง บพข. กับ 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators) เพื่อเร่งรัดนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ณ โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ 

    พิธีลงนาม ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” เพื่อต่อยอดความร่วมมือและนำสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการทำงานที่ทับซ้อน ซึ่งจะมีการแบ่งปันและเชื่อมโยงทรัพยากร เช่น โครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แหล่งฝึกอบรมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงลึกจนได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่าสูง เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บพข. ได้มีความร่วมมือกับ 9 มหาวิทยาลัย และ สวทช. จนเกิดเป็น 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ 11 Accelerator Platforms 

    สำหรับหน่วย Accelerator ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ โครงการ Organic Tech Accelerator Platform (OTAP) : แพลตฟอร์มเร่งการเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งสามารถบ่มเพาะ 8 ธุรกิจสตาร์ทอัพ เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการทดสอบการตลาด การออกแบบต้นแบบ อาทิ ดิจิทัลแคตตาล็อก สำหรับทดลองสวมใส่เครื่องประดับสามมิติ เครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ gamified application สำหรับบริหารการเงินเพื่อ Gen Z โดยเฉพาะ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” 

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจ BCG

NU SciPark จับมือ NSRU ระดมสมองทำ Roadmap พัฒนาธุรกิจ BCG ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 🌾🎋

วันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.นเรศวร พร้อมด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร นำทีมโดย ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร และรศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการรัฐกับเอกชนภาคเหนือล่าง ร่วมจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจ BCG ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ในรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายก่อตั้ง (บัดเดอร์) อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายใหม่ (บัดดี้) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยบัดดี้

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ สัตยากวี รองผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรร่างแผนที่นำทางเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจ BCG ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้แทนจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมระดมความคิดเห็นแผนที่นำทางฯ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรมอุตุฯ จับมือ ม. นเรศวร ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อการพยากรณ์สภาพอากาศ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร. ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายบัญชา  แก้วงาม ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์  โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ชมภารี กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการข้อมูล รวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเกษตรกรรม เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อผลผลิต หากเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์สภาพอากาศ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เพิ่มผลผลิต และลดความเสียหายได้ 

ซึ่งการลงนาม ฯ ในวันนี้จะนำมาสู่การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเกษตร รวมถึงด้านอื่น ๆ ด้วยการจัดการข้อมูลแบบดิจิทัล และเพื่อให้บริการวิชาการขยายฐานความรู้และงานวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาสู่ชุมชน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพฯ สิทธิทางประชาธิปไตย

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

ด้วยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้โครงการเสียงของเราทางเลือกของเรา : พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสหภาพยุโรป (EU) กำหนดจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อประเด็นสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเด็ก สิทธิในเด็กผู้หญิง และสิทธิพลเมืองที่พึงจะได้รับ 🧑‍⚖️

ทั้งนี้สำหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ภายใต้กรอบงบประมาณรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพลิ โล่บูติด ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: อาสายุวกาชาด ม.นเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร โดยมีการจัดโครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) ระยะที่ 2 จำนวน 9 หลักสูตร ภายใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าเรียนระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera และจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน สามารถนำไปใช้ในการสมัครงานกับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับคุณวุฒินี้ ณ สำนักงาน Google (ประเทศไทย)

👉ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ CITCOMS เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) ระยะที่ 2 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/samartskills หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ที่มา: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร กระชับความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น

ม.นเรศวร กระชับความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นได้แก่ 1) Aichi University 2) Iwate University 3) Kanazawa University 4) Shinshu University และ 5) Soka University

จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร “2023 NU Cultural Exchange Program” ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 15 ราย โดยในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักและจัดโครงการดังกล่าว ได้นำคณะนิสิตแลกเปลี่ยน เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

คณะนิสิตแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทำอาหารไทย อาทิ ส้มตำ ต้มยำกุ้ง ประดิษฐ์ผ้าคล้องพวงกุญแจ ตกแต่งกระเป๋าด้วยสีจากดอกไม้ธรรมชาติ ประดิษฐ์เข็มกลัดจากแผ่นเงิน เรียนรู้การแต่งกายอย่างไทย ฝึกเล่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ที่ขาดไม่ได้ คือ การฝึกมวยไทย ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างดี

ที่มา: กองพัฒนาภาษา และกิจการต่างประเทศ ม.นเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin