กกพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการฯ และ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์ โดยศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการออนไลน์ สามารถเข้าชมได้ที่ https://solarnucenter.com/

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร