“ฝึกทักษะการทำ D.I.Y. กระเป๋าผ้า จากกางเกงยีนส์ตัวเก่า”

เปลี่ยนของเก่า ๆ เอากลับมาสร้างประโยชน์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สงวนสิน วิทยากรในการ Work shop “ฝึกทักษะการทำ D.I.Y. กระเป๋าผ้า จากกางเกงยีนส์ตัวเก่า” ณ โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

ที่มา: งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน”

โครงการ ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน” รายวิชา 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมเรียนรู้กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, นางนพมาศ อ่ำอำไพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และ นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เยี่ยมชมบริษัทผลิตกระจก Mulia Industrindo Glass Company เพื่อเรียนรู้กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อสังคม (CSR program on waste-bank empowerment) และ เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขวดแก้ว ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ Bintang Raharja Glass- Waste Bank ประเทศอินโอนีเซีย

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถุงยาพา smile ลดการใช้ถุงใส่ยาที่ทำจากพลาสติก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอชื่นชมสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมทันตะอาสาสานฝัน: ถุงยาพา smile ในวันที่ 18-22 กันยายน 2566 โดยที่นิสิตทันตแพทย์ ทุกชั้นปี ตั้งใจใช้ทักษะฝีมือในการวาดและระบายสีถุงผ้า เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งถุงผ้าที่ผู้รับจะได้นั้นมีหนึ่งเดียวในโลกจากฝีมือและจินตนาการความสร้างสรรค์ของนิสิตทันตแพทย์ ถือเป็นการทำงานจิตอาสา และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงใส่ยาที่ทำจากพลาสติก

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Art Therapy for Upcycling and Relaxing Exhibition

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุรีไซเคิล “Art Therapy for Upcycling and Relaxing” โดยชมรม NU Zero Waste และคณาจารย์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

เพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้ในสังคมที่จะก่อเกิดปัญหาเรื่องขยะนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อความยั่งยืนและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ณ ชั้น 1 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ขนย้ายและส่งกำจัดของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 บุคลากรกองอาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญได้ทำการขนย้ายและส่งกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหน่วยงานทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ส่งของเสียอันตรายมากำจัดในปีงบประมาณนี้

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ต่อยอดสร้างเตาอบชีวมวล เพื่อนำมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและนำไปบำรุงรักษาไม้ดอก

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการใช้งานเตาอบชีวมวล เพื่อนำถ่านที่ได้จากการอบมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและนำไปบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 (SO 12 SDGs) ซึ่งกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ นำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุม อุณหภูมิและอากาศหรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุดซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” ถ่านชีวภาพมีลักษณะเป็นรูโพรง เมื่อนำถ่านมาผสมกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก
รูโพรงนี้เมื่ออยู่ในดินจะช่วยเก็บธาตุอาหารจากปุ๋ย และเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้นาน อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าทำให้ลดระยะเวลาในการหมักและลดการปลดปล่อยไนโตรเจน ทำให้ปุ๋ยหมักที่ผสมถ่านชีวภาพจะมีปริมาณไนโตรเจนมากกว่า ช่วยให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงได้ และยังได้น้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีอีกด้วย

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสาแยกขยะในหอพัก เปลี่ยนมาเป็นกาแฟฟรี!!

จากกิจกรรมจิตอาสาแยกขยะในหอพัก เปลี่ยนมาเป็นกาแฟฟรีสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ คืนนี้มีกาแฟกับชามะนาวค่ะ เจอกัน 2 ทุ่มเหมือนเดิม ที่ป้อมยามหอใน อย่าลืมนำแก้วมาใส่ด้วยนะคะ

ที่มา: หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Dorm

ให้ความรู้การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์ขยะชุมชน-สร้างรายได้ของครอบครัวจากขยะต้นทาง” ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ วัดยางเอน ให้แก่ อสม. อถร. และผู้ที่สนใจในตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมายได้ตอบแบบสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน (ขยะ อากาศ น้ำเสีย) เป็นอันดับหนึ่ง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการจัดการขยะต้นทาง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภา โสรัตน์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนและช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆ จำนวน 4 สถานที่ ได้แก่ วัดยางเอน โรงเรียนวัดยางเอน ประชานุเคราะห์) บ้านสวน และสถานประกอบการขนาดเล็ก

ที่มา: คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ Zero Waste Exhibition และการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์ โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (Qualy) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกล่าวว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือการสร้างนิสิตให้เป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลก สามารถทำงานในที่ใด ๆ ในโลกนี้ได้ มีความเป็นพลโลก

ให้นิสิตมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ก็ได้พยายามผลักดันผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวรเน้นในเรื่อง University Social Responsibility (USR) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม แบบที่เริ่มจากต้นเหตุซึ่งหมายถึง ตัวนิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัยด้วย

ในการเสวนา Go Zero Waste ขยะเท่ากับศูนย์ ได้กล่าวถึงแนวคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำถึงการใช้งานและการสื่อสารผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค เช่น กล่องใส่ถุงพลาสติกรูปปลาวาฬ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความสวยงามแห่งท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดปัตตานี และได้เชิญชวนให้ผู้คนให้ความสำคัญกับการลงมือทำคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกำจัดขยะให้เท่ากับศูนย์ ต่อไป นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่วันที่ 7- 31 กรกฎาคม 2566 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin