ให้ความรู้ “การสร้างมูลค่าจากขยะ” Waste to Value (WOV)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุดาวดี ยะสะกะ และ อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าจากขยะ” Waste to Value (WOV) Towards Healthy Planet ในงานเกษตรนเรศวร Expo2023 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมาจากแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสุดท้ายและการนำเอาวัสดุเหลือใช้ และของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและสร้างมูลค่าเพื่อตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงแนวทางการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมและการปลดปล่อยมลพิษที่เรียกว่า โมโครพลาสติก ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ดังนั้นแนวคิดนี้ถือว่าเป็นการช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมและโลกของเราสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องอบรม 9 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร