ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน”

โครงการ ประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม “ขยะทำเงิน” รายวิชา 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร