ม.นเรศวร ยกระดับธุรกิจของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้า

กิจกรรมยกระดับธุรกิจของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้า ตําบลสนามคลี

วันที่ 16 กันยายน 2566 งานบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมวิทยากรลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่ 3 การทดสอบตลาด ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดเชิงสร้างสรรค์” ในหัวข้อ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด ภายใต้แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้า ตําบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากรโดย (1) ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร (2) นางสาววรรณชลี กุลศรีไชยหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ววน. และการให้บริการด้านเทคโนโลยี

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร