ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน

รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบทุกข้อ)
1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
1.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 2.00 ขึ้นไป
1.3 เป็นผู้ที่ทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหรือคณะอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณชนโดยมีหลักฐานปรากฏ
1.4 เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและขยันอดออม
1.5 เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ
1.6 เป็นนิสิตที่ไม่เคยถูกทัณฑ์บนและการลงโทษทางวินัยนิสิต รวมทั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีต่างๆ

รับสมัครตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก >>> https://drive.google.com/…/1CdUZTVe4AoGHxeekVHvZB2wY6eI…งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055963150-2

เรียนรู้ทักษะพร้อมทำงานกับ Samart Skills

ผู้สมัคร Samart Skills จะได้รับ e-Mail แจ้ง Link เข้าเรียนจาก coursera.org ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาขั้นตอนการเข้าเรียนได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Fq6ckupGqC4

สอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม สร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนำชมลูกค้าและพนักงาน บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 50 คน ในการเข้าชมผลงานศิลปะในคลังสะสม “Color light” ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยเข้าร่วมทำกิจกรรม “ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมของเส้นทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Learning Experience) ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

NULIFE เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี และขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

โดยภาคเรียนที่ 2/2566 เรียนร่วมกับนิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นเรียนปกติในเวลาราชการ ทั้งหมด 82 รายวิชา ผ่านระบบ NULife (Naresuan University Lifelong Learning) >> https://nulife.nu.ac.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nu.ac.th/?p=36633 หรือที่ https://www.youtube.com/watch?v=365w_IRBea0#nusdg4

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้ความรู้และสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณาจารย์ บุคลากรหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การให้ความรู้และสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ ให้แก่ คณะครู นักเรียน และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลหนองตูม” งานบริการวิชาการในครั้งนี้จัดร่วมกับ กิจกรรมค่ายวิทย์แพทย์อาสา โดย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สู่การเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการในอนาคต กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ และน่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สู่การเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการในอนาคต กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ และน่าสนใจ นิสิตลงทะเบียนเรียน รายวิชา 251200 “นวัตกรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ที่ www.reg.nu.ac.th ในเทอม 2/2566

เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน ก็จะ Enjoy ไปกับเนื้อหาที่น่าสนใจ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่สนใจด้านต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน นิสิตเข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ทักษะ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นนวัตกร กับกิจกรรม “ Summer Research Camp” ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ย.

เมื่อมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน จาก “Summer Research Camp” นิสิตสามารถสมัครขอรับทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ทุนบุ่มเพาะนวัตกรรมรุ่นเยาว์ 5,000 บาท หรือทุนสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยอำนวยการและสนับสนุนการเรียนรู้ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.055-963140 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ อีเมล์ ACSC@nu.ac.th #nusdg4#nusdg8

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ฝึกทักษะการทำ D.I.Y. กระเป๋าผ้า จากกางเกงยีนส์ตัวเก่า”

เปลี่ยนของเก่า ๆ เอากลับมาสร้างประโยชน์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สงวนสิน วิทยากรในการ Work shop “ฝึกทักษะการทำ D.I.Y. กระเป๋าผ้า จากกางเกงยีนส์ตัวเก่า” ณ โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

ที่มา: งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ม.นเรศวร จัดปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 – 12.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566 ผ่าu Microsoft Teams Join live event โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 1,296 คน และผ่านแบบทดสอบ จำนวน 1,281 คน

ที่มา: งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะหลักสูตรระยะสั้น : การเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดหลักสูตรระยะสั้น : การเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ

💥พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ💥

– ฝึกปฏิบัติการทำกาแฟกับมืออาชีพ
– เข้าใจรูปแบบของธุรกิจร้านกาแฟ
– เทคนิคการเปิดร้านกาแฟอย่างมืออาชีพ
– การออกแบบร้านกาแฟเพื่อสร้างความดึงดูด
– การวางตำแหน่งแบรนด์และกลยุทธ์ทางการตลาด
– พร้อมทริป พิเศษ “เขาค้อ”

📌รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน 📌 💥” ค่าลงทะเบียนเพียง 💸 3,900 บาท 💸💥

สมัครลงทะเบียนได้ที่ : https://shorturl.asia/5817U
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 055 964 822 (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน และนิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2566

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนเรศวร 102 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก นายอานนท์ณัฏฐ์ เปรมฤทัย ประธานกรรมการมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง และคณะ เป็นผู้มอบทุนฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และคณาจารย์ผู้แทนสถาบัน ทั้งนี้มีนักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุน จำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 9 ทุน นักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 5 ทุน นักเรียนจากโรงเรียนพุทธชินราช จำนวน 5 ทุน นักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จำนวน 6 ทุน และสามเณรจากโรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา จำนวน 4 ทุน

ซึ่งทุนดังกล่าวถือเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน และนิสิตที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อโอกาสและแบ่งปันไปยังผู้อื่นในสังคม เพื่อให้ “ผู้รับ” ในวันนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ในวันหน้า และร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และส่งต่อความสุขสู่บุคคลอื่นในสังคมต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดต่อไป

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin