NULIFE เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี และขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

โดยภาคเรียนที่ 2/2566 เรียนร่วมกับนิสิตระดับปริญญาตรีในชั้นเรียนปกติในเวลาราชการ ทั้งหมด 82 รายวิชา ผ่านระบบ NULife (Naresuan University Lifelong Learning) >> https://nulife.nu.ac.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nu.ac.th/?p=36633 หรือที่ https://www.youtube.com/watch?v=365w_IRBea0#nusdg4

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร