Archives April 2023

ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด ณ คลินิกวางแผนครอบครัว

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด ณ คลินิกวางแผนครอบครัว แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. โทร.0 5596 5665

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมผนึกกำลังจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570

NU SciPark นำทีมโดย ดร.สราวุธ สัตยากวี รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2566 ในการระดมความคิดเห็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุ จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2” เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่

โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

NU SciPark ขอขอบคุณทีมที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2 โดยมี
– อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
– อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจเชิงพื้นที่ จากการที่ภาคเอกชนนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคที่ตรงตามความต้องการไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล “ผลงาน Infographic การถ่ายทอดความรู้ของนิสิต”

🦀เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล🦀

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับช่วงเวลาหาประสบการณ์ทำงานของนิสิตขณะเป็นนักศึกษาฝึกงาน โดยตั้งโจทย์ให้นิสิตออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)เพื่อถ่ายทอดความรู้ “เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปูทะเล” จากประสบการณ์ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

ผลงาน Infographic ของนิสิตรายวิชาฝึกงาน 2 ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำการวิจัยเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เกิด องค์ความรู้ใหม่ๆ
  • นิสิตได้จัดการศึกษาให้มีการฝึกงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์ จากภายนอก และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้นิสิตตามที่ตนถนัด หรือสนใจ
  • มีการบริการวิชาการ การจัดนิทรรศการร่วมกับภาครัฐและเอกชน การจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการร่วมการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงต่อไป

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้ความรู้ ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญ

รายการ : สาธารณสุข สร้างสุข เรื่อง : ภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญ

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร. พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 19.00 น. ผ่านคลื่น : F.M.107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านเว็บไซต์ : https://nuradio.nu.ac.th/?p=5327 ผ่าน Youtube : https://youtu.be/L9RN6bI3vQU

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ตลาดสีเขียวคณะเกษตรศาสตร์ฯ มาแล้วจ้าา

วันที่ 26 เมษายน 2566 แม้ฝนตก!!..ตลาดสีเขียวคณะเกษตรศาสตร์ฯ ยังเปิดจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะ มาช้อป ชิม ใช้กันเหมือนเดิมค่ะ

ตลาดสีเขียว “Green and Clean Market” ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ ผักไฮโดรโปรนิกส์ อาหาร ปลาแดดเดียว ไขไก่ราคาถูก ปลาสวยงาม จากกลุ่มเกษตรกรพันเสา เกษตรกรบึงพระ เกษตรกรบางระกำ ผลิตภัณฑ์ของนิสิต ทั้งนี้ตลาดสีเขียวจะเปิดทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ลานจอดรถด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.นเรศวร นำผลงานวิจัยร่วมจัดเเสดงนิทรรศการในงาน บพข.สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเชื่อมโลกด้วยวิจัยเเละนวัตกรรมที่ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และทีมงาน ได้นำผลงานวิจัย “หลอดเก็บเลือดอินโนเมด” ที่ผ่านการคัดเลือดจาก บพข. เข้าร่วมจัดเเสดงนิทรรศการในงาน บพข.สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเชื่อมโลกด้วยวิจัยเเละนวัตกรรมที่ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ที่มา: AHS NU Research Society

นวัตกรรมไม้เทียมรักษ์โลกจากกากกาแฟและเปลือกไข่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และทีมผู้วิจัย ได้คิดค้นนวัตกรรมไม้เทียมรักษ์โลกจากกากกาแฟและเปลือกไข่ ที่มีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวคิด “Circular Economy” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย “Youth Leaders for Localizing SDGs”

วันที่ 22-23 เมษายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs” ณ อาคารเรียน SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่มา: กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU Going Green คัดแยกก่อนทิ้ง = ลดขยะ+เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บุคลากรกองอาคารสถานที่นำรถโมบายเคลื่อนที่เร็ว ออกรับและจัดเก็บขวดพลาสติกตามจุดทิ้งขยะรีไซเคิลต่างๆ เช่น จุดคัดแยกขยะหอพักนิสิต จุดคัดแยกขยะหอพัก มน.นิเวศและจุดคัดแยกขยะสถานีรถไฟฟ้า เพื่อนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทดแทนถุงเพาะชำต้นไม้ ดอกไม้ โดยตั้งเป้าไว้ 20,000 ใบและขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Meet and Share ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Meet and Share ครั้งที่ 1/2566 ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการ พัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นรวมถึงยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง 309 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin