Meet and Share ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Meet and Share ครั้งที่ 1/2566 ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการ พัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นรวมถึงยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง 309 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร