เยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 52 คนได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยการปล่อยลูกปูม้าระยะแรกฟักลงสู่ทะเลและการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทะเลไทย หัวใจของชาติ”

สนับสนุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดำเนินงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย