ม.นเรศวร ร่วมผนึกกำลังจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570

NU SciPark นำทีมโดย ดร.สราวุธ สัตยากวี รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2566 ในการระดมความคิดเห็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุ จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2” เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่

โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

NU SciPark ขอขอบคุณทีมที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2 โดยมี
– อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
– อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจเชิงพื้นที่ จากการที่ภาคเอกชนนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคที่ตรงตามความต้องการไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร