ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน

รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบทุกข้อ)
1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
1.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 2.00 ขึ้นไป
1.3 เป็นผู้ที่ทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหรือคณะอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณชนโดยมีหลักฐานปรากฏ
1.4 เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและขยันอดออม
1.5 เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ
1.6 เป็นนิสิตที่ไม่เคยถูกทัณฑ์บนและการลงโทษทางวินัยนิสิต รวมทั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีต่างๆ

รับสมัครตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก >>> https://drive.google.com/…/1CdUZTVe4AoGHxeekVHvZB2wY6eI…งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055963150-2

ม.นเรศวร จัดปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 – 12.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. ประจำปี 2566 ผ่าu Microsoft Teams Join live event โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 1,296 คน และผ่านแบบทดสอบ จำนวน 1,281 คน

ที่มา: งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติ SOFT POWER: THE CULTURAL DIPOMACY

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ดำเนินการจัดสัมมนานักวิชาการระดับนานาชาติด้าน อารยธรรมศึกษา ภายใต้หัวข้อ SOFT POWER: THE CULTURAL DIPOMACY ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดงาน การสัมมนาทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่
> หัวข้อ “Process of Korean Wave Development as a Key Driver for Economic Growth” โดย คุณโจ แจอิล (ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย) และคุณซน จูยอง (ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย)

> หัวข้อ “Music for Healing Society” โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ (อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

> หัวข้อ “The Transformative Potential of Small-Scale Community Events: an LGBTQIA+ Perspective” โดย Dr.Williem Coetzee (Tourism, Research and Events, Western Sydney University, Australia

และหัวข้อ “Local Food on Global Stages” โดยอาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

ดำเนินรายการโดย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา (ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร) และรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ (Soft Skill Unit บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)

โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีสถาบันการศึกษา ร นิสิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติด้านอารยธรรมศึกษา และเพื่อยกระดับวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ทางผู้จัดจะทยอยนำคลิปวิดีโอมาให้ท่านได้รับชมเร็ว ๆ นี้ และ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการตีพิมพ์ได้ที่วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks/index หรือทางเฟสบุ๊ควารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน https://www.facebook.com/profile.php?id=100063778124414 โทร.055-961205 คุณจรินทร พรมสุวรรณ

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

NU Scipark ขอปรบมือดังๆให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ทีมชนะเลิศเตรียมลุยแข่งระดับประเทศต่อไป

วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิต ผ่านการนำเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และธนาคารออมสิน

ภายในกิจกรรมมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับชุมชนต่างๆ จำนวน 5 ทีม : 5 ชุมชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
* คุณชวลิต ยอดเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพิษณุโลก 1
* คุณนงนุช อยู่วัง ผู้จัดการออมสิน สาขาพิษณุโลก
* ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ผลปรากฎ ทีม SD ยุวพัฒน์@NU นิสิตจากคณะสังคมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยผลงาน “กิมจิ@ร่องกล้า” รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 ไปแข่งขันโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ระดับประเทศต่อไป
– ทีม PolSci Connect / กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ่อเกลือพันปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
– ทีม พายใจไปล่องแก่งจินดา / กลุ่มท่องเที่ยวแก่งจินดา เกาะมาแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท

สำหรับรางวัลชมเชย 2 ทีม รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท ประกอบด้วย
– ทีม กำปั้นยายเชียง / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง
– ทีม NU SWEETHEARTS / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าชัย

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ และ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ในการติดตามและประเมินการทํางานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

ทางคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอผลการดําเนินงานคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างโอกาสการมีงานทํา และปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ทางคณะหนุนเสริมฯ ได้สัมภาษณ์ นักศึกษา และเยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ. จํานวน 3 ราย พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก)
โดยมีนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเวทีปลุกพลังได้จัดขึ้นพร้อมกันใน 11 พื้นที่ ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ (เวทีกลางกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ตาก ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และพังงา) มุ่งเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าการศึกษาสายอาชีพจะเป็นประตูแห่งโอกาสในการช่วยขจัดความยากจน และเป็นสายการศึกษาที่สำคัญกับงานในอนาคต นักศึกษาจะได้พบกับผู้บริหาร กสศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน รุ่นพี่นักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำแล้วมาแนะนำการใช้ชีวิตและการเรียน ว่าที่นายจ้าง สถานประกอบการให้เทคนิคและประสบการณ์เตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา และครู/อาจารย์ระหว่างสถานศึกษา
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีร่วมดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติความเหมาะสมดำเนินการในสถานศึกษาสายอาชีพ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 68 แห่ง เพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จำนวนผู้รับทุนรวม 2,230 คน

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ชมรมศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท จากการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยคุณจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.ถวิล น้อยเขียว ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน แบ่งเป็น

1. ทุนจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากการจัดคอนเสิร์ตคาราบาวของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนดี จากทุกคณะ ทุกชั้นปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือก จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ทุนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าวมาจากการจัดการแข่งขันวิ่ง NU ST RUN 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่าง 7 – 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

**ผู้บริจาคขอหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 2 เท่า**

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่ bit.ly/3F2r0XC กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้สามารถใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต และติดตามประเมินผลการศึกษานิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเพื่อบริจาคทุนการศึกษาได้ที่
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 งานบริการสวัสดิการนิสิต โทร. 0-5596-1216, 1211 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0-5596-1225

ที่มา: งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน“เกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023”

วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานงานเกษตรนเรศวรในปีนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่จัดมา โดยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับเอ็กซ์โป เน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรและนักวิชาการ และประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง ที่จะได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรจากนักวิชาการ เกษตรกรตัวอย่าง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาสู่การพัฒนาและต่อยอดด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีสิ่งที่น่าสนใจด้านต่าง ๆ ภายในงาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2718 หรือที่ https://www.naiexpo.agi.nu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุน ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนหนังสือจากบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และยังต้องการทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพิ่มเติม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณปพิชญา จันทะเสน ผู้แทนจากบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เข้าร่วมการสัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ และคณะทำงานโครงการวิจัยฯ เข้าร่วมการสัมมนาพหุภาคี “สู้ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี” ภายใต้แผนงานแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีฯในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนำไปสู่การขับเคลื่อนขยายผลและกลยุทธ์การขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัด SRA แบบบูรณาการ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin