ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ และ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ในการติดตามและประเมินการทํางานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

ทางคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอผลการดําเนินงานคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างโอกาสการมีงานทํา และปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ทางคณะหนุนเสริมฯ ได้สัมภาษณ์ นักศึกษา และเยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ. จํานวน 3 ราย พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร