ศึกษาดูงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศึกษาดูงาน

วันที่ 5-7 เมษายน 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และมีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร