เล่าประสบการณ์….การฝึกงานสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าประสบการณ์ที่ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง