การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต ภายใต้โครงการบริหารความสัมพันธ์องค์กร

“การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต (Stakeholder’s voices Management in Student Affairs)”

ทั้งนี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี (26 มีนาคม 2565 – 25 มีนาคม 2566) และรับฟังเสียงสะท้อนจากคณะ /วิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาให้แก่นิสิตและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรกิจกรรมกระบวนการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Brain Storm) เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

3S: Space–>System–>Support , 3H: Healthy–>Happy–>Harmony
ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร